21.2.18

stíny na bílé...Někdy ve skrytu duše říkáme si, jaké by to bylo jinak... ono skryté kdyby prodírá se....

myšlenky ne jako pochybnost vyžadují čistý štít či pohled bez barvy...

Struktura důvěry je zahalena do stínů na bílé...


17.2.18

5 mečů Porážka


Venuše ve Vodnáři zde nastavuje tvář krásky podrážděné. Jistě znuděná ospalá 4 mečů je zde rozhýbaná energií vnitřní naštvanosti. Nezapomínejme, jsme v Geburah, která zoceluje, takže zde spočívá velká lekce v tom ustát sebe samotného a nenechat průchod svému hněvu. Protože vyvolat svár je velmi jednoduché. 

Ustát lekci 5 mečů není lehké, možná proto mají i jednotliví tazatelé při vytažení karty docela frustrující pocity. Jakoby již předem se nechali vyprovokovat a přispěli podstatně ke vzniku sváru. Nebudeme si to malovat. Člověk je postaven do situace, kdy je konfrontován s něčím, co se jej hluboce dotýká, co jej provokuje, a co ještě neumí zpracovat.

Esoterický význam karty se pojí se zradou, ztrátou, úzkostí. Ziegler dokonce mluví o ztrátě kontroly a pocitu, že se vše vymyká z rukou. 

Lze tuto kartu, na niž lze najít něco pozitivního jen stěží, přežít? Jistě, chce to kus sebeovládání, aby člověk mrzutost, obavy a strach neprojektoval do svého okolí. Protože mít v rukou vlastní osud neznamená, že se takové situace člověku vyhnou, ale že on je ustojí. Jen tak se lze vyhnout opakování v uzavřeném kruhu.
Naučit se nebrat si věci osobně a nenechat ego, aby zabralo celou osobnost. Mnohdy lidé ve stínu vlastní veledůležitosti zapomínají na to, že žádné poslání není určeno k tomu, aby sebe považovali za zachránce, spasitele a šiřitele jediné správné pravdy...

8.2.18

5 holí - SporPředevším je potřeba si uvědomit, že pětky se vážou ke sféře Geburah, která nutí člověka postupovat vytrvale a budovat sílu. Jde o situace, kdy jsou záměrně kladeny překážky, které má člověk překonat. Jistě, nejde o situace příjemné, ale i takové do života přicházejí.

Na kartě je nepřehlédnutelný symbol Lva a Saturna. Dá se říci, že jde o sílu Lva v kleci, který je donucen být v nepohodlné pozici, tato pozice automaticky vyvolává jeho hněv. Esoterický pohled na kartu je spojený s vnímáním života jako břemene, neb člověk je přinucen řešit věci jinak, než-li tvořivě. Nelze tvořit, ne v dané situaci. Jde řešit pouze Sílou. Ono probuzení síly se projevuje jako hněv. Na centrální hůl je pohlíženo jako na olovo, které brzdí.

Jenomže vzadu na kartě planou plameny a nezdá se, že by jejich síla ustávala. Crowley přistupuje k centrální holi jako k holi nejvyššího adepta a těm za ní jako k holím menších adeptů. Z tohoto pohledu již ona Saturnská síla nevypadá jako blokace, ale jako lekce sebekontroly a sebeovládání. Podnětný oheň umí probudit zuřící Sekhmet, která roztrhá a zničí vše, co ji přijde do cesty a adept se má naučit tuto sílu nevypouštět najednou, ovládnout ji a využít energii k vytrvalosti. Crowley tvrdí,  že se neděje nic tragického, je to něco podobného jako nechuť vstávat od nedělního oběda.

Ne rezignovat, nýbrž se naučit překážky překonávat. Tazatel se dostává do stavu, kdy je nutné překážky překonávat, protože doposud stabilní situace se začíná měnit. Jistě, ty změny provokují a mohou vyvolávat hněv. Jenomže je potřeba se chopit i těch povinností, které nejsou právě milé.

Dnes se často mluví o tom, že člověk by měl umět vyjít ze své konformní zóny a dělat věci jinak. Nu, tak zde byl ze svojí zón vytlačen a on je nucen reagovat na novou překvapivou situaci. Jistěže, první reakci bude hněv, zejména, když okolí také právě plane. Má pocit, že vše kolem něj je zničeno, že snad potkala jej chodící katastrofa. Tak působí oheň na Geburah. Podstatou jeho poučení je naopak vytrvat ve svém dosavadním díle, ačkoli podmínky z okolí tomu nakloněny nejsou. Ono z té lávy, až ztuhne, může být posléze něco velmi hezkého. 

3.2.18

Pohled z nitra


Pohled z nitra prochází temnotou, jen tak dostane se do hlubiny, která mu dává pravdivost...

Bez ní je cokoli plochého a jde pouze o jednostranné vymezení se vůči světu...
Kdo bojí se temnoty, daleko nedošel...  

29.1.18

6 disků - ÚSPĚCHDisky jsou o hmotě a je potřeba si uvědomit, že v centru této karty se nachází růže a kříž. Tedy ona Krása z Tiphereth je stažena do Malkuth.  Ovšem jedná se o kartu Malé arkány a tudíž je potřeba vědět, jak ostatně sám Crowley konstatuje, že úspěch je pouze dočasným, pouhou zastávkou na cestě, je třeba jít dál. 

Z pohledu magie je Tiphereth o komunikaci s vlastním HGA. Ten, kdo se o to pokouší a oprostí se od iluzí Jesodu, které nejednou bývají spojeny s velikášstvím, bude mít úspěch, protože se naučí v Jesodu odlišovat iluzi od toho, co vnímá. Jak k tomuto dojít, napovídá význam planet.

Především karta je posazená do Luny v Býku, která se umí hezky manifestovat i ve vnějším světě. Jakoby svět pocitů šel i napovrch a to, co člověk vnímá z něj bylo vydolováno vnějším vlivem. Ohledně HGA můžeme mluvit o jeho působení, které se projeví i na hmotě, na tom, jak člověk vypadá, nebo se povede pod tímto vlivem něco udělat. Člověk v této konstelaci je schopen vnímat všemi smysly, nejenom pěti.

Saturn napovídá, že k úspěchu se dá postupně propracovat, krok za krokem vytrvalou činností a sebedisciplínou. Sice člověk v něm nemá tolik rozletu, přijde si jako v tunelu, jenomže ten vede k cíli a člověk není zbytečně rozptylován. Musí projít od položení základu až k jeho úspěšné realizaci, protože jinak na konec tunelu nedojde. Jistě, je zde jistá paralela se Sethovými tunely.

Jupiter přeje tomu, kdo je připravený na štěstí. Nejenom  píle a vytrvalost, ale i příznivý okamžik. Umí v pravou chvíli přivést člověka k moudrosti. Ovšem je potřeba myslet na to, že štěstí přeje připraveným, což je záležitostí Saturnu. Jupiter umí užívat života, ale i činit moudrá a spravedlivá rozhodnutí. Zní to jako fráze, ale spravedlivý pohled na sebe není právě pohodlným, člověk si uvědomuje vlastní nedostatky.

Venuše je o kráse a uměleckém vkusu, kreativitě a schopnosti nejenom odpočívat, ale i konat. Růže napodobuje svými křivkami dráhu Venuše (Kochová, Stumpfová: Astrologie rostlin). Venuše během osmi let obkrouží Zemi v pěti kličkách, přitom každá z nich má tvar srdce. Tiphereth je Krása a Venuše má pro ni smysl.

Merkur je činorodým hráčem připraveným na štěstí. Je zdatným v komunikaci a právě o toto u Tihpereth jde. Navázání spojení a rozhovor se svým vlastním niterným Já. Jen tak člověk začne vidět sám sebe v tom pravém světle. Poselství Hermovo tak je vyslyšeno. Nejenom komunikace, ale i bystré reakce a důvěra ve vlastní rozum.

Mars je tím, kdo je schopným činu a má dost odvahy vydat se do tunelu vedoucího do neznáma. Když člověk s tímto začíná, nesmí mít strach, neb počátky jsou vždy podivné, plné příhod, které lidí lekavé odradí.

Spojením všech těchto atributů se člověk dostává k cíli. Ovšem Tiphereth není vrcholem stromu, představuje zároveň jistou křižovatkou cest, odkud se dá dostat kamkoli. 

23.1.18

Řád maat


Ono staré může  pořád oslovovat, dnešní příspěvek se bude zabývat filosofii, která se zrodila dávno před tím, než Aleister Crowley v Káhiře objevil Aiwasse. Konkrétně v tomto textu vycházím z období Staré a Střední říše (2686-1552 př. n. l.). Pokud se člověk zabývá magii Khem, nemůže tradici zcela ignorovat, neb Thelema je pouze posledním obdobím, které tuto magii oživuje. A právě v tradičním pojetí se snažím nalézt odpovědi na tolik aktuální otázku, nakolik má být mág součásti společenství a společnosti, anebo má stát mimo a zajímat se pouze o mystické aspekty života.


Maat není jenom personifikovaná bohyně, ale je to světový řád. Řád, jehož hranice je dána klenbou Nut, protože právě ona odděluje řád, stvořený svět od chaosu. Jenomže jak to již bývá, chaos má své prostředky, jak proniknout do světa a řád zase, jak jeho působení využít k pokroku. Řád maat svým významem přesahuje právní poctivost a faktickou přesnost (viz níže první kniha). Zručit trvání maat bylo právě úkolem panovníka. Když tento řád přestane fungovat, či je oslaben, společnost se dostává do anarchie, neklidu, nejistoty vůči zásahům zvenčí, období přírodních katastrof, lidé odvrací se od bohů a přírody (viz stejně).  Titul "kněz Maat" byl vázán na některé úředníky říše, kteří dohlíželi nad dodržováním zákona.

Je potřeba si uvědomit, že řád maat představoval samotnou podstatu života. Ve zhoubném bujení lze nalézt prvky chaosu, neb ten život potlačuje. Nejde pouze o systém vlády vyjádřený dualitou sjednoceného Horního a Dolního Egypta (o tom, zda skutečně tato království, zejména Dolní Egypt jako sjednocená země existovalo, anebo šlo pouze politicko-teologické dogma o veškerenstvu sestaveném z protikladů ve vzájemné rovnováze se vedou mezi egyptology polemiky), ale i o jeho přesah do osobního života každého člověka. Za tento řád v rovině říše odpovídal sice panovník, coby ztělesnění božského vtělení, ale v rovině osobního a každodenního života i obyčejný člověk. Právě na tuto odpovědnost navazoval posmrtný rituál vážení srdce každého zemřelého, neb pouze ten, kdo svým životem o řád maat usiloval, mohl obstát na váhách ve zkoušce s pírkem Maat a nepozřela jeho duši hrozivá Amemait. Neb ten, kdo vytvářel chaos, nemohl ani nic jiného, než-li démona očekávat. V souvislosti s Amemait mám dobrý důvod se domnívat, že mág, který chce předstoupit před Maat a neobstojí, bude Amemait zahnán a do této části roviny mimo Bytí se nedostane dříve, než převezme svojí odpovědnost nejenom za to, co se mu hodí, ale i za to, k čemu je povinován, ať již chce nebo ne.    

Pro toho, kdo se hlásí k Maat a má svojí praxi založenou na práci s ní, ať již šamanskými technikami, nalézáním technik Starého Egypta nebo přístupem ovlivněným thelemou, není možné nepřijmout zodpovědnost. Ovšem netvrdím, že ona zodpovědnost se musí u každého projevovat stejně, přeci jenom každý z nás má jiné vlohy a maat zahrnuje život v celé své šíři. Ať děláme magii jakkoli, máme snahu být nad věcí, neumíme se docela zbavit lidského pohledu. Nicméně pokud jsme vstoupili za ono pomyslné zrcadlo, je naše odpovědnost větší, nežli jenom odpovědnost obyčejného člověka, který nemá na to, aby tyto záležitostí pojal. Nejde o to, považovat se za něčím výjimečného, ale uvědomit si, že s tím výjimečným je svázaná i další odpovědnost. To platí tak nějak ve všech oblastech, čím se jenom člověk může zabývat. Kdo nepochopí, oč jde v jeho oblasti, nemůže se považovat za profesionála.

Ať se nám to líbí nebo ne, řád maat zahrnuje v sobě i společnost. A nevyvlečeme se z toho, ani když na rozdíl od Starého Egypta došlo ke změně společenské struktury a pokroku zejména v komunikačních technologiích. Nemluvím za všechny odvětví magie, pouze upozorňuji, že Maat nelze oddělit od řádu maat, a ten je se společností svázán. Práce s ní vyžaduje i jistou odpovědnost nejenom v osobním životě, ale i v té jeho části, která má vazbu na společnost. Je to trochu jiná práce, kdy vodítkem, jež nelze ignorovat, je 42 božských zákonů Maat. Vycházejí z Aniho papyrusu.

Člověk, který se rozhodne doopravdy praktikovat s Maat se vystavuje nebezpečí, že bude nucen brát do úvahy nejenom pravdy, o nichž je přesvědčen, ale bude konfrontován s jiným pohledem na věc a bude nucen z mnoha vybírat to podstatné. Naučí se rozumět radosti, touhám i strachu lidí, protože jakékoli jejich konání je tímto motivováno. Postupně uvidí jak jejich silné stránky, tak i slabosti a naučí se umění brát je takové, jací jsou. Nebude mu jedno, co se děje kolem, ve společnosti, ačkoli osobně nálady společnosti prožívat tolik nebude. Zejména pochopí, že jedno bývá po čase vyváženo druhým a má hledat něco víc, než jenom konkrétní lidi, kteří ten či onen proud reprezentují. A co je nejhorší, ať zažije cokoli s kýmkoli, moc dobře si uvědomí, proč to a jaký podíl své viny na tom nese.   
Magie Maat není o manipulaci a zasahování do jiných. Resp. pokud jde o jiné lidi, není možné nerespektovat jejich volbu, ať by se vzhledem k situaci zdála být jakkoli nevhodnou, i kdyby ono zdání byla pravda. Protože opravdovým čin je pouze čine bez nátlaku. 
Literatura: B. G. Trigger, B. J. Kemp, D. O´Connor, A. B. Lloyd, Starověký Egypt, dějiny společnosti, Volvox Globator 2005 a J. Jandák, Brána nebes (Bohové a démoni Starého Egypta), Libri 2005  

15.1.18

6 mečů - Vítězství


Merkur ve Vodnáři není utopený, jak by mohlo působit na laika, nýbrž naopak. Symbolem Vodnáře jsou 2 hady, které představují svobodné vědění. Pro Merkura  se jedná o ideální kompilaci. Vědění se schopností merkurické analýzy, navíc neomezené a nesvázané pravidly vede k dokonalosti. Již nejde pouze o myšlenky samotné, ale myšlení je koncentrováno do vědy. ne chaos, ale vytváření krásných myšlenkových struktur.

Karta nasvědčuje tomu, že člověk vidí situaci objektivně bez subjektivního zákalu. Na straně druhé na otázku, co dělat, karta radí odstup, nadhled, nejednat zbrkle, ale vymyslet dlouhodobý plán, kdy jedno se bude skládat ke druhému. Je potřeba tazateli vysvětlit, že jej čeká doba učení se, studia a ona práce naučit se to, bude pouze na něm. Jenomže výsledek potom bude stát za to.

Ačkoli vypadá skvěle, není skvělou, pokud se tazatel netrpělivě ptá, jak mu nějaká záležitost dopadne. Bude se muset ještě hodně učit a mít trpělivost, neb vše musí postupně do sebe zapadat.

Karta adeptovi magie napovídá, že je potřeba i myšlenky vyprofilovat, neb věda k magii patří. Beze studia a promyšlení si, jak vědění aplikovat, jde o pouhé chabé pokusy zoufající si v marné snaze magii uchopit. Člověk se musí setkat se svým vlastním géniem, aby pochopil, že navzdory doposud poznanému, pořád toho zná málo. Člověk by měl usilovat o poznání pravdy a o její realizaci způsobem, který jemu je blízký. Kdo dostane se na Tiphereth a potká se se svým HGA, ten vidí svět trochu jinak. Nepostačí jen prokázat odvahu, překonávat překážky,           


7.1.18

SevřeníPlápolaje ve větru chceme zajít za hranice nekonečna, 
kde svítání rodí se z ohně...
Známé proměněné v cizí drze šklebí se
ústy boha zatraceného na okraji Bytí
mezi žitím a smrtí sevřený bez okov...

1.1.18

ROČNÍ KARTA


Roční karta vychází z Velké arkány, neb na život člověka se postupně co 22 let projeví potenciál  všech karet, a jde o to zjistit, která je ta aktuální. Karta ukazuje potenciál, který se do života člověka promítne, síly, které člověk má zapracovat do svého života, aby se posunul dál. Potenciál roční karty lze využít i jako základ pro magické operace. 


Vzorec pro výpočet je jednoduchý:

den narození +měsíc narození+aktuální rok = ABCD

A+B+C+D= ČÍSLO OD 1 DO 22

čísla mezi sebou sčítáme, dokud nedostaneme číslo od 1 do 22 s tím, že 22 je ATU 0 - Blázen.

Následně si uvědomíme, případně přečteme, o čem je daná roční karta. Vlivu se neděsíme, přistupujeme k ním jako k výzvě, neb nás nutí vystoupit z naší komfortní zóny a naučit se zvládat další věci a být lepším. 


Mám zkušenost, že roční karta se začíná aktivovat někdy kolem narozenín, takže kdo má narozeniny ke konci roku, ještě mu dobíhá roční karta z roku předchozího. Nástup nového lze velmi těžce stanovit pevným okamžikem, jak již to tak u tarotu bývá. 

Také se mi osvědčilo vycházet z Velké arkány Crowleyho Thoth tarotu, který přehodil Atu VIII. a XI. s nástupem Nového Aeonu. Při výpočtech roční karty vycházím z této sady, což se mi v dosavadní praxi i pro jiné lidi osvědčilo.


 

18.12.17

B U D O U C N O S T


Leckdo říká, že budoucnost je ve tmě, zamlžena... já ale to vidím jinak...

budoucnost je ve světle, tak silném, že ji vidíme, jen neumíme uchopit

viděné smysly... rozeznat pro záplavu světla rozprostírajícího se všude

její obrysy... umíme poznat jen část, tu co je vidět... a nejhorší je, když

místo pozorování a počkání si, až světlo umenší se, nahradíme to nevi-


děné vlastní fantazii...


Budoucnost je hra na najdeš mně
naslouchání šepotu vnitřního hlasu
odrážejícího realitu tam za zrcadlem
poznávání šelestu pírek v křídlách
opeřených draků šupinami...


Budoucnost je to, co samo tiše
nakráčí již nečekané, neb
člověk neodvážil se doufat 
a přece...

     
14.12.17

Stojí mystik stranou?

Mystika neudělá z člověka někoho, kdo stojí mimo systém. Nějakým způsobem je člověk vždy propojen s jinými lidmi, protože součástí přírody, což může idealistovi připadat děsivé, je i člověk.
Stát mimo v dnešní době, kdy je vše propojené tak docela nejde. Ovšem vzdá-li se člověk internetu, mobilu, telefonu, omezí kontakt s lidmi, může si říci, že stojí na okraji, protože systém, ten si jej tak či onak nalezne.
S nadsázkou můžeme říci, že systém je založen  již v říši zvířecí, neb i zde lze nalézt projevy chování ve společenství.

Mystik stojící mimo systém je fáma či sebeklam. Je potřeba nezaměňovat alternativní způsob vedení života, tedy ten, který nepodlého mainstreamu, od systému, jehož je součástí. Právě v tomto je na každém z nás, co a jak si zařídí.

Pravdou ale je, že mystik se lépe smíří s realitou, aniž by podléhal hysterii, davové psychóze, či se stal závislým na tom, co systém poskytuje. Mystika není jenom vznášení se v oblacích a konání nepraktického, naopak, mystika umožňuje přizpůsobení se realitě a přizpůsobení si reality...

4.12.17

Posvátno

Dobou pochybností, lze nazvat dnešní dny.
Stalo se dominantním vše zpochybňovat a o mnohem říkat, co je na tom tak zvláštního, je to jenom...
Zakořenil se zvyk vše nepohodlné střepat ze sebe a říci si, že nic takového není a nikdy nebylo.

Skepse a pesimismus proměňuje hodnoty včerejška ve střepy již nepotřebné. Moderna šlape na paty dospívajícímu zítřku, by nebyla pohlcena pustinou všedního. Protože to všední stává se nudou, dokud z toho někdo neudělá něco extra cool.

Nechci kázat, jen uvědomila jsem si, jak málo stačí, aby člověk zabil výjimečnost, které se mu dostává. Možná právě zpochybňováním toho, co je výjimečným pro druhého, bagatelizaci vlastního prožitku a touhou za každou cenu se udržet na vlně, něco podstatného zaniká.

Ne víra, ale schopnost konat zázračně.

Ale nemá cenu mluvit o tom, co ostatní a všichni... slyšíte jak fádně zní ono ostatní a a všichni? Jako alibi pro tvrzené, které se právě hodí o krámu. Je potřeba začít u sebe, ne poukazovat na to, co tam někde jinde někdo druhý.

Kdysi dávno, když začala jsem poznávat i jiné dimenze světa, nemohla jsem se spoléhat na učené knihy, nebyly pro mně v dostupném jazyce a byla jsem vděčna za každý projev ze strany nehmotna.
Později jsem si zvykla na neobvyklé a tajemné, stalo se součástí mého života stejně jako třeba kabát, boty, fotoaparát. Dostala jsem se ke knihám, z nichž jsem zjistila, že to, co zažívám, zažívali a jistě i zažívají jiní lidé, ač ne každý a ne běžně. Povzbudivé, když obdobné projevy popíše několik lidi nezávislé na sobě. Touha po důkazech málem zabila samotný děj.
Bylo to ještě trochu jinak. Tomu, co dělo se, začala jsem důvěřovat, až jsem otupěla a přestala to tolik sledovat. Jistě, zaujaly mně i věci nové a ty mně zase dovedli k původnímu.

K nutnosti nebrat vše jako samozřejmost a přemýšlet o hodnotě drobných okamžiků.
Vygumujeme-li jedinečnost, zůstane jednolitá vrstva ve snaze dohnat to, co máme po ruce, jen si to odmítáme připustit.

Jakoby konec dříve nebo později dospěl k novému začátku. Znovu postřehnout nezachytitelno projevující se kolem a navzdory konvencím a logice, umět začít znovu s tím, co nevypadá nadějně... ovšem přežije-li, bude manifestovat malý zázrak. Odvaha vykročit a nevědět, zda je dál, nedržet se doposud známého a jistého. Ono neodejde, neumenší se, to, co necháváme v jistotě, vždy ze svých toulek se k tomu navrátit lze.

3.12.17

Vnímání nedobrého

Mnohdy se nám něco nelíbí, něco nám nesedí, ačkoli nasloucháme důvodům logickým a neumíme je vyvrátit, nelze se zbavit plíživého pocitu, že něco není v pořádku. V takových situacích, z nichž se nelze dostat, je nejlepší nechat to být a poučit se, aby se člověk do nich příště nedostal.

a to vyžaduje svobodu a nevázat své věci na jiné...


Rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným...


a ve skrytu mlčet, neb šíření vln dobrých může se rychle změnit podle větru...

Kdo zažil porozumí, že i signály zdánlivě nevinné mohou poukazovat, kde tlačí bota. Nechat být a nic neříkat, když začne něco odvíjet se jakoby pozpátku. 
Potom ten, kdo profitoval, bude muset i s úroky vše vracet...

24.11.17

6 Holí - Vítězství


Šestky vážou se k Tiphereth. Sféře, v níž je možný kontakt s HGA. Přese vše, jsme v centru stromu života, na středním pilíři. Odsud je možná jakákoli cesta. Magický čin nezůstal bez odezvy, píle a ritualizace dovedla adepta ke spojení, které je více, nežli jenom setkání s něčím jiným. Zde člověk potkává sebe a je otevřena cesta k objevení vlastního talentu a schopností. 

Dle Crowleyho je Jupiter ve Lvu požehnáním pro harmonii a krásu. Karta sama o sobě na sefirotě Slunce si sama vystačí, je centrem, kam všechny cesty vedou. Zde energie kulminuje, jakoby se ani sama neměla vyčerpat. 

K této kartě náleží energie, vitalita a dobré zdraví. Cokoli člověk bude dělat, dosáhne vítězství, ač to tak nemusí v době, kdy se dotazuje, vypadat. Mnohdy je vítězstvím korunováno úsilí nečekaně. Pták Fénix, jehož hlava je na 2 holích symbolizují znovuzrození z popela. Je to o pádu, který předchází vítězství aneb proměna poraženého ve vítěze. Ač jde o živel ohně, jsou zde květy lotosu jako symboly lásky. Oheň v pozadí neustále plápolá. Struktura holí je krásně vyvážena. 

Karta nabádá k uvědomění si, že ne vždy lze vše dokonale naplánovat. Mnohé věci víme, jen jsou uloženy hlouběji a je na nás, abychom místo tápání v hlubině našli odpověď. Není ani potřeba vždy precizně zformulovat otázku. 

Láska není jenom o vztahu k partnerovi, dětem, rodině, ale i o přístupu k životu a i lidem obecně. Život sám o sobě, tak jak jej známe je svázaný s hrubou hmotou. Je plný nedokonalostí a kazů oproti tomu, co je vysněno, či si člověk alespoň má odvahu představovat. Tiphereth se nachází na středním pilíři nad Yesod a cesta k Malkuth vede přes něj, pokud člověk nejde přes Kheter a Daat. Poznání zde je zbaveno iluzí a je potřeba si jej uchovat a nechtít, aby za každou cenu zapadlo do kontextu, který v danou chvíli známe, to je ono jesodické, čím si něco čistého zabarvujeme. Naučit se brát věci jaké jsou, tedy i realitu Malkuth bez toho, aniž by vyvolávala pocit marnosti, respektovat lidi takové, jací jsou, je odrazem toho, že člověk potkal sebe na Tiphereth a je schopen přijímat věci nezabarveně, bez ohledu na to, co by mu vyhovovalo. 

A poté vítězství nebude pouze stavem, situaci v jedné kartě Malých arkán, ale stane se přítomnosti. Potom člověk má pocit, jakoby Jupiter stál za ním a různé drobnosti k němu přicházely jako výhra, neb svůj kousek štěstí poznal a umí si za ním stát.   

    

22.11.17

O andělech (něco málo)

 Mám je ráda, potvory opeřené, a oni to vědí. Velmi dobře. Také vědí, že kdyby to pomohlo, zažalovala bych všechny ty úděsné čakrabáby, často si říkají "andělky" za pomluvy, které o nich šíří. Neuvěřitelné, baba se tzv. podělá, když náhodou narazí na polního bůžka či lokální strašidlo, a bude tvrdit, že jí navštěvují archandělé. Všichni, co víme své, to takovým věříme a škodolibě doufáme, že se některý z nich skutečně bude obtěžovat, by poznaly, co to je za brutální energii.
To, čemu se říká andělé jsou sefirotické entity, filosofický základ vychází z učení kabaly. Existují jejich různé seznamy, nicméně nelze očekávat, že půjde o seznamy úplné.
Jsou tak trochu záhadou, neb kdo četl Meyringova Anděla západního okna, či životopis Johna Dee, musí logicky nabýt podezření, že ono to s tou polaritou sefirot - klifot, až tak horké nebude.
Praktik ví, že když provádí enochiánský rituál, vždy něco přijde... otázkou pouze je, z které strany...  

Andělé zde nejsou od toho, aby utěšovali nešťastné paničky, či zvedali sebevědomí babám toužícím po čirém bílém božím světle. Jakoby by Všemohoucí neměl nic jiného na práci, než poslouchat ženské stesky.

Andělé když již, jsou posly a také nebudou věčně vysedávat u andělky stojící si na vedení, jinak se ani věčné plácání v tom samém u tohoto druhu žen nedá rozumně vysvětlit. Svá křídla nemají určena k tomu, aby ubohé smrtelníci odmetali veškeré překážky na její cestě lásky. Naopak, mívají tendence zařídit, aby si člověk za vskutku zajímavých okolností uvědomil, na čem mu záleží a kam, že to vlastně směřuje. Kecy o lásce se obloudit nenechají.

Problematika řádu andělů, jejich hierarchie a planetární přiřazení mohou být pro hodně lidí zajímavé, protože zaujmou i intelekt člověka a jeho touhu dovídat se nové věci. Lze je evokovat, invokovat, pokusit se podle jejich zařazení objevit či vylepšit vlastní schopnosti, ovšem nelze očekávat, že se toho docílí u pouhého vysedávání u svíčky potřené nějakým olejíčkem. Spojení s nimi je možné na různých úrovních a nejde o kontakt jednoduchý na zvládnutí energické ani na porozumění jejich poselství. 


V magii pracujeme se Svatým andělem strážným. Nejde o nic jiného, nežli o jemněhmotné tělo člověka, které bývá v jiných kulturách nazývání géniem, atmánem či Pravou vůli z pohledu thelemy. Většinou lidé vnímají jej jako ochránce, neb v ohrožení života a zdraví se umí projevit. Může být viděn, slyšen anebo jen tiše vykoná zázrak, kdy člověk z nebezpečné situace vyvázne bez škrábnutí, jen nechápe, jak to, že ač padal, dopadl měkce na tvrdý povrch pod sebou. Často se může projevit formou paralýzy těla, kdy si člověk z hrůzou uvědomí, že bez toho by pokračoval v pohybu dál a skončil by na kaši, protože by se na něj něco vyřítilo či zřítilo. Může jít i o hlas, který vzbudí člověka, aby nezaspal na důležitou událost, o níž třeba ještě neví, či který jej probere z bezvědomí. Mnoho lidí podobné zážitky raději vytěsní, protože nezapadají do mainstreamové představy o normalitě. 

Možná právě toto odpovídá na otázku, proč lidé vnímají jejich blízkost. Každý z nás si nese sebou, jen si to více či méně uvědomuje, kousek, který ony sefirotické humanoidní bytosti připomíná. Ač katolická církev o nich příliš nemluví, jsou  jich plné hřbitovy a kostely. Člověk se s tím, co je mu podobné, nějak snaží navázat vztah. Z tohoto pohledu je pochopitelná i snaha andělek, jen kdyby tolik nekázaly a nežily v přesvědčení, že snědly všechnu moudrost světa. K andělovi, který je naší částí si každý musí najít osobní vztah. Žel knižky na českém trhu zabývající se anděly spadají do kategorie eso shit. Poznala jsem hodně žen, které naletěly na Doreen Virtue. Každá z nich si zadělala na takové problémy (cca po půl roce), že by člověk spíše očekával v takovém rozsahu Boží trest za pořádaní satanistických orgií a ne tam výsledek praktikování rad z růžové knížečky, provádění drobných rituálků či vrtění kyvadlem nad něčím papírovým, co bylo snad andělskou alternativou k hrací desce monopolů. Magicky je situace naprosto jasná. Ono praktikum jakože lásky obaluje do růžové folie vše, aniž by cokoli řešilo a potom, když to bouchne, vypadá to, jakoby se obtěžoval sám Belzebub s celou pekelnou suitou. Holt, klifot si cestu vždy najde. 

Kdo chce najít cestu ke svému andělovi bez magie (není tím myšleno nic, co má růžový obal či hýří pastelem), lépe udělá, když bude číst poezii nejlépe při poslechu vážné hudby.  Nalezne krásu v drobnosti a pokusí se inspiraci předat dál (ne, není tím myšleno vnucování). Láska, je stavem duše, nikoli proklamací. Brát život s láskou znamená brát jej i s chybami a nedostatky, ne předělávat na jenom to hezké a pozitivní.            

21.11.17

7 Disků - NEÚSPĚCH


Sedm olověných těžkých disků se točí. Jak píše Crowley, jsou narážkou na padělky peněz. Smetou problémy, co stojí na hmotě v cestě anebo raději člověka, co neumí jím odolávat? MOŽNÉ je obojí, v podstatě záleží jenom na člověku. 
Víra v neúspěch je hnacím motorem, aby si člověk ve sféře HOD právě poukazem na neúspěch vysloužil pozornost druhých a také jejich lítost, či pomoc. Takový člověk se stane snad perpetum mobile neustále točící problémy. Jakoby ihned po vyřešení jednoho se opodál vytvořily další dva. 

Dá se říci, že pod vlivem této karty lidé podléhají malomyslnosti a mají tendence věci předem vzdávat. Přijdou jím beze smyslu, rozplizlé, bojí se stát si za svým, bojovat za sebe, protože stejně nic nezmohou a i kdyby nevím co, jen upoutají nevhodnou pozornost a  někdo se jím pomstí. Jde o stav, kdy člověk nic hezkého nečeká a v podstatě ani není schopen vnímat. 
Není potřeba, by dostával rány zvenčí, sám si jich umí zasadit dost a v podstatně lepší kvalitě.
Přesto, pokud se do něj někdo naváží, či mu dělá potíže, tak jen proto, že úspěšně vysílá intenzivní signály, kopněte si do mně. Tomu ani svatý jen tak lehce neodolá.

Jak víme, 7 jsou iluzivní a také iluzivní je i hodnocení situace na hmotě. Jenomže v tomto případě je síla myšlenky natolik silná, že se ji daří i manifestovat na hmotě. Jak píše Crowley, atmosféra karty se podobá morovému dechu, neb vše, co má něco plodit je zničené. Přičítá kartě totální pasivitu, kdy člověk sám není schopen se postavit k čemukoli čelem a vůbec cokoli udělat. Lenost vládu nad ním má. 

V dané situaci je potřeba si uvědomit, co se děje a pochopit, že v dané záležitosti nemá cenu cokoli podnikat. Nakonec jde o kartu malé arkány, jejíž vliv brzo pomine. Jistým řešením je i představit si, co vše hrozného by se mohlo stát. Potom člověk může být jen příjemně překvapen, neb zkušenost ukazuje,  že nejhorší varianta nenastane.    

Podstatou změny je změna přístupu, tedy změna myšlení. Jakmile člověk nebude přisuzovat tolik důležitosti tomu zda skutečně se všechny jeho plány naplní, ale bude postupně činit kroky k jejih naplnění, nastane obrat a tíživá situace pomine.    

16.11.17

7 Mečů - MARNOST


Mám zkušenost, že tuto kartu si  tazatel vytáhne, když má nějaké obavy a obvykle své obavy umí přesně pojmenovat, neb nic není tolik dobře formulovatelné jako nápady destrukce. Esotericky se s kartou spojuje destrukce, obavy, marnost a pocit, že existence člověka je přímo ohrožena. Obvykle taková očekávání nemají pranic společného s realitou. Ovšem pravdou je i opak, kdy tazatel má očekávání nereálná, neb má o tom, jak záležitost vypadá představu na hony vzdálenou od reality. Nevnímá to, co je,  nýbrž to, co by si přál aby bylo. Jeho myšlení je naprosto špatné.

Je potřeba si povšimnout, že meče na kartě mají na rukovětích znaky planet. Nejde pouze o Lunu ve Vodnáři. Neptun, Venuše, Mars, Jupiter, Merkur, Saturn. Slunce na kartě je dole, v rovině symbolizující nevědomí, Luna, naopak nahoře, v rovině vědomí. Tedy přesně naopak, jak má být.

Element vzduchu v tomto případě představuje Vodnář ve své rozplizlosti, nereálnému myšlení se meze prakticky nekladou. 

Jenom jeden meč, sice velký je pod náporem mečů menších, které mu brání v pohybu. Crowley o této kartě hovoří jako o pokusu revmatického boxera o comeback, přičemž mu může pomoci pouze nevýslovná dávka štěstí, neb sám na toto nemá. Taktéž zdůrazňuje, že do šlamastiky člověka dostane politika ústupků. Jistě, ten, kdo pořád ustupuje a chce být se všemi zadobře, nakonec sám na své konstrukce doplácí a pomoci mu nelze.  Naznačuje se, že tazatel nemusel jednat tak docela čestně. 

Karta představuje situaci pro tazatele nepohodlnou. Jistě, je možné v tomto stavu setrvat a jistým zvráceným způsobem si v něm libovat, anebo naopak, začít pohlížet na situaci jinak, otočit i myšlení. Především je na místě upřímnost k sobě samotnému. Podívat se na vše bez hodnocení negativního či naopak malujícího si vše v duhových barvách.          

15.11.17

7 Holí - ODVAHAMars ve Lvu je energií ryze bojovou. Až někdy může natropit více škody, než-li užitku. Pokud se zde má mluvit o odvaze, pouze jak Crowley poznamenává, o osobní odvaze jednotlivce, kterého nekryjí žádné dobře vyzbrojené řady vojsk. Nakonec sám kartu popisuje tak, že v popředí je kyj, prvotní zbraň, zatímco ostatní hole jsou v pozadí a plameny kolem nich neefektivně lítají. Prostě klasika, situace, kdy se člověk může spoléhat pouze sám na sebe.

Pohlížet na tuto kartu z pohledu pozitivní - negativní se nevyplácí. Mnohdy situace vyžaduje osobní statečnost, ač člověk nemá žádný náznak, natož jistotu, jak by to vše mohlo dopadnout. Může se držet v ústraní, ale potom prošvihne to, čím mu univerzum vychází vstříc. Má jednat odvážně bez ohledu na cokoli a důvěřovat tomu, že koná správně. Nic jiného v dané situaci není možné.
Může se také stát, že člověk ani jinou možnost nemá, protože něco z jeho nitra jej navádí na konkrétní jednání, uskutečnění činu.
Dá se říci, že situace je přiléhavá na magické akce. Mnohdy  něco děláme, ač jeví se to nelogické a možná i zbytečné, navzdory všemu jdeme do toho.

Riskovat se vyplácí, pokud člověk koná s důvěrou a sám ani zpětně to, co učinil nezpochybňuje. Mnohdy konáme, aniž bychom znali přesně cíl, kam naše konání povede. Často jsme nuceni spoléhat spíše na intuici, nežli na racionální argumenty.

Karta vyžaduje akci, žádné váhání. Ne vždy se v situaci cítíme pohodlně a ne vždy jsme tolik bojový vývoj chtěli. Čekat, až se to přežene se buď nevyplácí, anebo to často ani není možné, neb jsme dotlačeni k jednání. Proto v sadách vycházejících z Rider -Waite tarotu je jedna figura postavena proti 6 holím, či protivníkům. Je nucena postavit se drsné přesilovce. Jinou možnost ani nemá.

Esoterické výklady se často neodkloňují, naleznete v nich slovní spojení jako aktivace vnitřního bojovníka a věrnost sobě. V podstatě vyjadřují něco hlubšího,  co je člověk nucen udělat.

Zkušenost, již člověk získá je poměrně povzbuzující. Zjištění, že se oplatí jednat v souladu s vlastním srdcem, nebát se, nenechat se zastrašit, ani odradit okolnostmi dává jednomu pocit, že vše na světě je řešitelné, pokud si člověk stojí sám za sebou.     

  

12.11.17

Jak nás vidí nečarové

Společnost, ta dnešní, je nastavena na nedůvěru vůči věcem, na které se nedá sáhnout, které nelze prokázat matematickou rovnici (nakonec to je i důvodem, proč existuje matematický důkaz Boha). Již věci jako astrologie, homeopatika, karty působí jako pěst na oko. Co teprve magie. Jistě, vůči lidem, kteří tyto podivné věci hm, správné slovo je praktikují, po mudlovsku je povoleno i provozují, je navozená atmosféra nedůvěry. Rozhodně se nejedná o hobby jako o cyklistiku. Takový příklad je zavádějící neb na rozdíl od kolisty prudícího řidiče i chodce, adept magie nemůže sundat dres, odložit kolo a stát se obyčejným civilem. Magie prostupuje vším, bohům díky nenápadně.

Nedá se ani mluvit o životním stylu, protože tyto věci, pokud si člověk vnese magii do života a ona síla, s ním souzní nejsou o tom a teď vypnu a udělám si klid, nebo zajdu do fitka. Pokud nejde o věčného začátečníka, člověku se magie dostane pod kůži a žije v souladu s ní. Ať má jakékoli vyznání, preferuje jakoukoli filosofii, školu či přístup, prostě toto nejde sundat, odendat, říci si kašlu na to, dnes se mi nechce, protože toto mu koluje v žilách a ono si to samo řekne o to, co chce, potřebuje a člověk se projeví. Zní to děsivě jako posedlost... Než čtenář rozpoutá inkviziční exorcismus, je dobré, aby si uvědomil, že je to jako naučit se chodit, také to chvíli trvá, než nohy začnou poslouchat a podobně člověk praktikováním magie a různých způsobů cvičení ovládne a naučí se používat to, co je mu přirozené. 


Jednoduše magie je energie, je to součást krve, těla, nejde ji odložit, pověsit na hřebík a podobně. Alespoň ne u lidí, kteří mají k ní vlohy. Jistě je spousta jiných talentů při nichž se magie také může stát pevnou součástí, typický nečar by omdlel zděšením, kdyby si uvědomil, že např. da Vinci, Newton, Edison, Dálí, Shelley, Yeats, Tolkien, ale i Giger, byli naši. A to je pouze příkladmý výčet jmen, o nichž si troufám říci, že ani ne zcela vzdělaný člověk by je mohl znát. Jedná se o lidi, kteří ve svém oboru mnohé dokázali a sféru hmotnou měli zcela ukotvenou. 

Okultismus byl vždy a bude záležitostí skrytou. Přestože dnes nehrozí inkvizice, stěží většinová společnost najde pro něj pochopení. I ti nejvíce tolerantní na takové jedince nahlížejí jako na podivíny s podivnou vírou. Nu okultismus nevyžaduje posedlost náboženskou, ani není nějakou vírou, vyznáním či světonázorem vázán. Pokud okultista sdílí osobní přesvědčení, že nějaké náboženství jemu dává smysl a rozhodne se jej provázat se svým životem, nepůjde o typického svatouška jím zvolené náboženské komunity. Okultista může být jakéhokoli vyznání a z toho, že oficiální náboženství něco jako okultismus zakazuje a nerozumí mu, si těžkou hlavu nedělá. Jednak proto, že okultista je lidská bytost, a ta jak známo, si umí zdůvodnit vše. A také pro to, že monoteistická náboženství okultismus nedoporučují, ba dokonce se strachem odsuzují, neb zkušenost ukázala, že podobné věci nejsou pro všechny, lidem z nich jednoduše řečeno začne hodně hrabat. 

Magie je potvůrka a nechce být se všemi ve vztahu. Vybírá si lidi, kteří mají k ní jistou dávku talentu. Stejně jak každý neumí být hercem, tak každý neumí být okultistou. Někteří lidé, ač se snaží padnou do pasti iluzí a často je nacházíme mezi kazateli, kteří vnucují všem magii, andělské bytosti, sílu čaker, očekávají, že jejich vlastní karty se budou na ně zlobit, či naopak  je mít rádi, a to aniž by tušili, co to ta magie je, jak bytost sefirotická se projevuje a jejich výklady karet... nu, řečeno z nadhledu bývají vtipné. Často takoví lidé uvíznou v bludu, že k ním promlouvá bůh, ne ledajaký, vždy to bude velmi známa bytost z toho či onoho pantheonu, či alespoň zajímavá mimozemská rasa, která bůh ví proč začala trpět spasitelským komplexem a nic neříkajícími proklamacemi a radami expanduje do knihoven lidí hledajících ono duchovno. Nenazvala bych tyto lidí podvodníky, byť prodej podobně zaměřené literatury a předmětů je výnosný, neb oni sami jsou do iluzí zamotaní. Především odmítají vidět svět jako celek, vyberou si vždy jenom něco a připomínka, že je i něco jiného, je rozčílí.

Naštěstí nečarové vidí vždy pouťové kejklíře a new age humbuk v tzv. snaze zabývat se duchovnem, kdy někdo občas nesměle špitne něco o magii. Esoshit  je může maximálně uklidnit, jak směšné je iracionální vidění světa postrádající oporu ve zdravém rozumě, neb tito lidé nemají hmotu ukotvenou. Jejich doménou je svět jesodických iluzí. Sice toto dělá medvědí službu opravdovým astrologům, kartářům, léčitelům a pod., ale alespoň na ně skrze toto není tolik vidět. Člověk, který něco umí se i navzdory balastu kolem sebe, prosadí. 

Domnívám se ale, že takto je to správně. Magie je dáma tajemná, vždy nějakou clonu vytvoří. Holt, dnes je to projekce jesodické poutě na trhu. Jaksi nedovolí, aby se nečarové či aspiranti pořád nechápající její tu někdy jemné, jindy důrazné ne, zabývali tím, co je její podstatou. Univerzum tak chrání i ty, kteří neumí pobrat realitu o více rozměrech, vnímání něčeho jemného. Proto každý, kdo se okultismem vážně zabývá, ani nemá snahu ve svém okolí vyhledávat pochopení, něco vysvětlovat, natož kázat. Bylo by to stejné, jako kdyby profesor matematiky začal na předvolebním mýtinku o abstraktní matematice. Ti, kteří k magii mají vlohy, se nějak naleznou, ona sama jím do cesty přijde. Není potřeba provádět velkou reklamu či někomu říkat, co má dělat. Magie nepotřebuje ovečky, které ji následují, pochytit ji mohou pouze lidé samostatní. Pokud někdo má talent, je jen otázkou času, než ten člověka nasměruje sám. Ostatně jako v každé jiné oblasti lidské činnosti.              

24.10.17

8 disků - Prozíravost


Astrologické konstelace pochopíme lépe, když si uvědomíme doporučení Crowleyho, že sice je zde Slunce v Panně, ale jsme v Hod, sféře Merkura a ten je v Panně povýšen. Idey a myšlenky týkající se praktických věcí jako zemědělství, technické záležitostí, jsou na místě. V otázkách finančních je žádoucí nedělat žádnou operaci, ale počkat si, aby investice, kterou jsme učinili předtím, či něco odložili pro strýčka příhodu, samo udělalo svojí práci. Takže nedělat nic.

Naopak je zde situace vhodná na plánování a přemýšlení či studium nového systému, jak zasít, co s tím dělat a jak potom sklízet. Klasika, Hod sedí myšlenkám a studiu. Taktéž onen název Prozíravost souvisí s hodnotami spíše konzervativními, jak naznačuje Crowley.

Na obrázku vidíme rostlinu, která je zakořeněná a která má i nějaké květy a k plodům daleko nemá. Bylo by chybou rostlinu vytrhnout, uhynula by, nebo by byla pouhou dočasnou ozdobou ve váze, ale plody by nepřinesla. A tak je to i se situací. Ač má tazatel sebevětší nutkání něco udělat, jeho výzvou je naučit se nedělat nic.

Z pohledu magického je také podstatné rozeznat čas vhodný ke konání a čas vhodný k přípravě a počkání si na výsledek. Vůbec ony osmičky příliš aktivitě nepřejí (tedy až na hole). Být opatrným neznamená bát se, ale umět odlišit, kdy je potřeba nechat situaci vyvinout a kdy aktivně zasáhnout. Zde se disky točí samy a skutečně naše asistence by mohla vše jenom pokazit. Magik se také učí umění nevytrhávat rostlinu ze země, aby zkoumal, jak zakořenila. Právě výzvou této karty je umění počkat si na výsledky. Neb každé jednání vyžaduje aktivitu, když nezaseješ, nic nemáš, ale potom je doba růstu, kdy samo si musí semínko poradit. K plodům se dojde pouze, je-li člověk obezřetný, odolá nutkání a neutrhne květ předčasně. 

Esotericky, ačkoli Ziegler pojímá kartu jako příležitost ke ztišení obava starostí, spíše zde vidím velké poučení v tom, že pouze jedna záležitost je málo na to, aby člověka zaměstnala po celou dobu. Vždy je něco jiného, čím se dá zabývat. Neb nudí se jenom nudní lidé.
Vůči interpretaci karty jako výzvy ke ztišení obav, mám jednu praktickou výhradu. Jak je známo obavy (myslím skutečné, ne ty povrchní, jimiž chce někdo vydolovat z druhého soucit, politování) vyvolávají nedůvěru v to, co člověk učinil, a zpravidla se rostlina při působení takových energií nedostane do stádia, v němž by měla tak krásné květy.  

Dovolím si ještě jednu praktickou poznámku k těm, co mají ambice konat magicky. Mnoho z toho, co děláme, je během na dlouhou trať. Pokud se  drobné mezikroky povedou, je velmi fajn, užít si radost. Nicméně je potřeba nijak energicky nezasahovat do průběhu toho, co se nejlépe vyvine samo. Chce to umění vnitřního odstupu, působící na lidi až nelidsky. Jen tak, kdy člověk zapomene na osobní angažovanost a činí tu rutinní, tu kreativní kroky ve věci, která se ale jinak vyvíjí sama, nepodléhá panice, když má pocit, že se nedaří, ani přehnané euforii, když se něco povede, se může záležitost sama vyvinout ke prospěchu a zdárnému konci. 
Zní to jednoduše? Nu tak mnohem jednodušší je naučit se a zvládnout rituál v neznámém jazyce... protože sebeovládání, resp. jeho nedostatek je tou největší překážkou a jeho zvládnutí rozdílem mezi mágem a břídilem.   

8 mečů - Vměšování


Jupiter v Blížencích není žádná sláva. Ať má člověk sebevíce úžasné myšlenky a odhodlává se páchat obecné dobro, není mu to nic platné. Karta vyjadřuje situaci, do které je člověk vhozen, neb jeho úkolem je naučit se fungovat, když možná až titěrné okolnosti mu kladou velké překážky. V podstatě ani není možnost jak ze situace vycouvat.

Ohledně karty mohl čtenář narazit na Zieglerův popis nerozhodnosti, jakoby člověk váhal mezi dvěmi variantami a nevěděl která. Je možné, že Ziegler má s kartou tuto osobní zkušenost, navíc na rozdíl od ostatních karet příliš se nerozepisuje. Pokud nerozhodnost, tak proto, že vždy se něco přihodí, co člověka vrátí do původní pozice. Jednoduše není dobrý čas na to, aby se rozhodl. Je lepší nechat situaci se vyvinout.
Stojí-li v této chvíli člověk před svým osobním gordickým uzlem, je lepší jej nechat být, ani ono pověstné rozseknutí mu umožněno nebude a pokud se rozmáchne, bůh ho ví, co sekne. 

Crowley v kartě jednoznačně rozvíjí prvek nepředvídatelné náhody. Výslovně říká: "Je to jednoduše omyl dobromyslné bytosti ve chvíli, kdy je dobromyslnost neblahá."  
Poloha, ve které se nikdo necítí dobře a slov plán, záměr, se stalo parodií. Protože ať děláme, co chceme nešťastné zásahy zvenčí nejenom, že naše plány hatí, naopak, dostávají nás do jediné možné situace. Právě proto u sad, kde jsou malé arkána řečí figur, jde o figury spoutané či ve vězení. 

V takovéto chvíli je potřeba se smířit s tím, že nepříjemnosti převažují a místo sebelítosti či jiného naříkání, které jenom maskuje sebelítost, přijmout výzvu a se situaci splynout. Jen tak se z ní lze obratně dostat. Ani universum nebaví pořád zkoušet toho, kdo se přizpůsobil a volí přiléhavé jednání. Ono pustit otěže a vyčkat si, jak se situace vyvine je moudré řešení, které jaksi efekt tlačení do kouta může časem překonat. V dané chvíli je možné buď nedělat nic anebo dělat jen to málo, co možné je. Možná není možné zůstat nadále v iluzích o dobrých úmyslech. Ty, jak je známo dláždí cestu do pekla.    


22.10.17

8 holí - RYCHLOST


Na této kartě, která zobrazuje Merkur ve Střelci, je vidět, že hole zosobňují čistou energii, nevidíme zde plameny, však ty hůl již strávila a je pouze energie, blesky či elektřina.
Vodivost holí je velmi dobrá, jsou poměrně rychlé a mimo jiné je z nich patrná i myšlenka pokroku, která se realizovala. Jsme v Hod, sféře, v níž dominují myšlenky. Sféra, kde nacházíme původ různých přírodních zákonů. 

Z esoterického pohledu je podstatné, že na kartě není temného místa, vše je pastelových barvách duhy. Z pohledu magického je potřeba si uvědomit, že vše na kartě je přizpůsobeno potřebám Merkura, coby posla prvotní vůle. Je to jako dostat elektrický šok do srdce, probrat se z kómatu a nestačit ani udiveně přihlížet tomu, co se děje. Tak působí zápal prvotní vůle. Z pohledu esoterického je toto vnímáno spíše jako překonávání překážek, což  není v rozporu, neb projevení se prvotní vůle sebou nese ten efekt, že překážky jakoby najednou samy odpadnou.

Přijme-li člověk tento zážeh, zásah prvotní vůle, objeví kouzlo a zázrak pro svůj vlastní život. Jistě, jedná se o jev velmi rychlý, těžce popsatelný, ovšem přitom velmi krásný. Člověk cítí vliv něčeho vyššího ve svém životě. Ovšem je potřeba mít na paměti, že se jedná o poselství, nikoli o setrvalý stav. Je na každém člověku, který tento stav pozná, zda se bude chtít se svojí prvotní vůli propojit.

V každém případě smysl vytažené karty je zřejmý. Projeví se slovy Crowleyho éterizovaná energie ve své čisté podobě, až bude působit dojmem neuvěřitelna. Události najednou dostanou spád a člověk, pokud této šance využije, nebude se bát, přijde k něčemu novému, co obrátí jeho pohled na dosavadní.

Inspirace - myšlenka na konkrétní čin, pro který jsou najednou vytvořeny podmínky.
Může se člověk pod vlivem karty rychle zamilovat? Jistě, láska má v sobě ohromný náboj a je vyjádřením emoční stránky energie.   
 

20.10.17

9 disků - ZISKTakže Venuše v Panně, pracovitá, ač zároveň trochu líná (Crowleyho atribut), neb Panna není znamení, které by k Venuši sedělo. Představa bohyně lásky, kterak pracuje... Nu velmi podivná. Taková jesodická, jen aby to nebyla haluz.

Na kartě nalezneme podle Zieglera vyobrazení trojice přátel Aleistra (Saturn  a Jupiter), Israela Regardieho (Mars a Merkur) a Friedy Harris (Venuše a Luna). Jak je vidět i z planetárního přiřazení, přátelství s Aleistrem tak jednoduché nebylo, přeci jen jeho přístup byl z pohledu lidí méně osobní. Ne každý přátelství s ním uměl ustát. Nicméně jak autorka tohoto tarotu, tak I. Regardie uměli jít i vlastní cestou bez ohledu na to, co si dělal Aleister. Vůbec nakreslit sadu jeho tarotu podle jeho přání, kdy on sám mnohé opravoval, do mnohého zasahoval, vyžadovalo osobnost. Ziegler pokračuje dál v tom, že Venuše charakterizovala její oddanost k umění a lásku k Aleistrovi. Než se od karty vzdálíme k něčemu osobnějšímu, odkazuji na korespondenci mezi F. Harris a A. Crowleym. Je sice v AJ, nicméně čtenář se tak dostane do vzrušující doby, kdy tato sada vznikala.

Přátelství je vztahem mnohdy přikrytým závojem iluze. Někdo si dělá iluze o přátelích a jiný zase o svém významu pro přátele. Málokdo umí brát lidí takové jací jsou. Se všemi jejich přednostmi, průměry i nedostatky. Přátelství vyžaduje respekt, rovné jednání, zdržení se manipulace, diskrétnost, jistou míru loajality a zejména, ať to člověka jakkoli nutí, přátelé se nepřevychovávají, jejich život je takový, jak si jej uspořádají. Zároveň vás nenutí, aby jste se stal stínem jejich života.
Přátelství je koexistence lidí, kteří si po jisté stránce rozumí vedle sebe. Ať se v jejich životě děje cokoli.

Jak zdůrazňuje Crowley, přízeň, popularita a všechny tyto příjemné věci, nejsou hlavním cílem karty. Jedná se o vedlejší efekt jiné, podstatné činnosti. Toho, na čem se člověk podílí. V tom je právě odlišný pohled adepta magie od běžného člověka. Práci, která se daří, doprovázejí i příjemné věci. Jenže ty nikdy nejsou vlastním smyslem. Jsou následkem jiné činnosti a prostředkem k tomu, aby příští práci mohl člověk vykonat za lepších podmínek. Možná jsem tento aspekt doposud nezdůraznila, disky jsou o práci, činnosti, kterou je člověk nucen dělat, což ještě neznamená, že tam nemůže činit s potěšením. S tou Venuší je spíše zde o tom, že s krásnou práci, která má i estetickou hodnotu, dosáhne člověk zisku v různých oblastech...

Zisk není pouze tím materiálním, hmatatelným, může jít i o úplně jiné hodnoty... třeba ono přátelství...     


9 Mečů - KRUTOST


Na obrázku lze vidět 9 zrezivělých a značně opotřebených, jistě i starých mečů, které prošly nejedním bojem a mají za sebou ledasco. A ta krev, která z nich okapává, je vaše. Krutost na této kartě, co je potřeba zdůraznit, není krutostí mučitele, ale jde o krutost člověka obrácenou proti sobě samotnému. Jeden z nejhorších činů, jichž se člověk dopouští. Neb když člověk sám nefunguje a vyčítá si kde co, je zmítán pochybnostmi, jeden myšlenkový obraz napadá ten předchozí, má co dělat, by se nestal psychopatem. 

Člověk ve stresu si nepochybně umí ubližovat, nejhorší je právě ten myšlenkový vzorec. Stres vytváří velký tlak na psychiku a může být i jejím posílením, pokud se tedy myšlení nezbortí do 9 mečů. Potom se člověk dostává do mnohem horší pozice, přemýšlí, co neudělat, aby to nebylo špatně, má strach se i zhluboka nadechnout, co kdyby tím něco rozhýbal... Nechce a neumí přijít na řešení, které by jej osvobodilo. Bez ohledu na to, co se děje kolem, on sám sobě nejvíce ubližuje právě vytvářeným různých domněnek, předpokladů a obav zjistit, jak si stojí reálně.

Jak říká Crowley: "Rozvrat mečům vlastní dosáhl vrcholu" Vidí situaci jako důsledek analýzy, která se nepovedla  a tak se člověk ocitl v dekadentním chrámů plným strašidel a přízraků, které si jenom on sám vyrobil.

Podobně se karta interpretuje i z esoterického pohledu. Skutečně jde o to, co si člověk sám sobě přivodil, sám si na sebe upletl bič. Jak je vidět jde o docela energické útoky Marse v Blížencích, které jakoby najednou přestalo bavit pozorování a začínají zpochybňovat jeden druhého. 

S touto kartou se pojí i vztek, Mars je k tomuto náchylný, také pocity nemožnosti řešení, protože již to nejde. Nemožnost se odhodlat a vzchopit se. 
Jsou i povahy, které si neuvědomují, jak velice si ubližují a jednají v tomto stavu jaksi automaticky a někdy i dlouhodobě. Mnohdy se tato karta projevuje i jako fanatismus, kdy člověk nevidí plytkost a nelogičnost svých argumentů. V zajetí Jesodu je člověk zaměřen jen na něco. Někdo trpí spasitelským komplexem, jiný zase velikášstvím, ale jsou i odstíny mezi tím. Podstatné je, že člověk vždy vidí jen sebe, jen své hledisko a to, co si on myslí, je pochopitelně to nejlepší. Kdo toto nesdílí, pryč s ním.  Jistě, bubliny jsou pro Jesod příznačné.

Z magického pohledu bych mluvila o posednutí, neb jinak se snad ani chování takto postiženého člověka nedá vysvětlit. Uvažování a vnímání jsou v důsledku okolností a jejich projekce dovnitř osobnosti posedlé myšlenkou, utkvělou představou mnohdy napojenou na pocity veledůležitosti, veleublíženosti, velevýznamnosti, veleodtažitosti... prostě patos, drama... jak v hispánské telenovele ... značně zkreslené. 

Možná by postiženému touto situaci pomohlo, kdyby si uvědomil, jak komicky působí jeho ustrašené, odtažité nebo jakože intelektuální řeči o ničem, protože toto vše mu jenom brání v činu. 
Myšlenka zaseknutá v Jesod je frustrující. Protože nemožnost její materializace do hmoty přináší více, než-li rozčarování a marktický náboj zapálí rozbušku. 

Crowley doporučuje cestu pasivního rozporu. Jistě, ten živel je již tak rozbouřený, je potřeba zůstat v klidu a nehybně nečinit nic. Později, až situace pomine, řešení se najde.

19.10.17

9 Pohárů - RADOSTKarta vypadá úžasně optimisticky. Voda nádherně a čistě protéká všemi poháry, květy lotosů (o symbolice více u 10 pohárů) vypadají zdravě a stojí na silných stoncích propletené do důmyslné konstrukce. Této kartě vládne Jupiter v Rybách. Jistě, štěstí je pouhou zlatou muškou, tak lze nazvat jeho podobenství, neb Jupiter umí věci předimenzovat.

Radost je stav... je stav podléhající proměně. 

Esoterikům se tato karta líbí velice, je to okamžik na výsluní, kdy má člověk důvod se radovat, protože je vše šťastné, blažené, jakoby nám požehnali sami bohové a lásky plné. Tolik lásky, tolik lásky, řekla by si nejedna kartářka. Třeba tvrzení, že se jedná o štěstí mající původ v hlubině duše je poměrně odvážné, neb jsme v Jesodu. Ale komu postačí okamžik štěstí vykoupený velikou bolestí a pocit, že nemůže dosáhnout více, toho ponecháme, ať si své okamžiky užije.

Problém spočívá v tom, že okamžikům radosti máme tendenci přisuzovat větší důležitost v životě a také si s nimi spojujeme jen to příjemné. Jaksi zapomínáme na to, že tento okamžik může zadělat na pořádně krušné chvíle. Třeba neplánované početí, nevhodné se zamilování a tak.
Jak upozorňuje pragmatický Crowley, jsme v Jesod, tedy sféře, kam dosáhne jakýkoli esoterik, aniž by se musel příliš snažit. Jelikož možná ani nepozná toho více, přijde mu tato sféra jako neskutečně úžasná, neb nalezne v ní vše, jen zjesodované. Pro představu čtenáře: není problém být v Jesod kýmkoli, potkávat se s kýmkoli a dělat cokoli. Jen problém je dostat toto do Malkuth - na hmotu. Ovšem stejně tak je problém dostat cokoli z Jesodu dál. Takže mnohdy tak stvoříme v Jesod něco, co nemá dlouhého trvání, ani nemůže, běh Luny je tak krátký. 
Prostě ten Jupiter se nám na hladině neudrží a potopí se.
Crowley v souvislosti s touto kartou naznačuje, že nic není věčné a také zdůrazňuje, že  láska je ze všech iluzí tou největší a nejzhoubnější. Nu, stává se... ta Jesodická je jako prázdninová .... taková letmá...

Nicméně v magii nemá patos místa. Okamžiky radosti jsou určeny k tomu, abychom je prožili. Nakonec i Crowley v dalším popisu karty se na prožitek radosti zaměřuje. Radost je znamením života a také známkou toho, že emočně člověk nevychladl. Zkusme ji invokovat pitím ambrózie (kdo toto v Jesod nezvládá, ať se vrátí, až pořeší své potíže v Malkuth). Nechme ji proniknout do svého běžného života, i kdyby jen ve formě stupid hlášky, která nás naladí a my jsme schopni bez iluzí, ale s entusiasmem snášet, co nám život nachystal.

Pro magické praktikum je užitečné provádět rituály týkající se pití posvátného nápoje, co to konkrétně bude, záleží jen na vás. Jen opatrně, pokud by toto mělo byť jenom mentálně zasahovat do sféry jiného člověka či na hmotě vytvořit nepříjemnou závislost... To by byla radost velice rychle utopena v praktických potížích. 

9 holí - SÍLA


Devítky jsou vázané na sféru Jesod, tedy sefirotu spojenou s Lunou. Na kartě stojí Luna na protějším konci stejné hole vůči Slunci. Znamení Střelce není zřetelné pouze z jeho znaku, ale i z 8 holí, které jsou skrze znaky Luny stylizované do šípů. Je potřeba si uvědomit, že Střelec není postava, Střelec je šíp. Sféra Jesod je místem, kde se nějakým způsobem odrážejí idee všech sefirot.
Esoterici vnímají na této kartě síly nevědomé, které si člověk musí uvědomit. Dostat vědomí, Slunce, do temnoty nevědomí, Luny. Nepotlačovat své touhy a potřeby (někdy mám pocit, že toto vnímají esoterici u každé tmavší karty). Naladí-li se více psychologicky, budou zde spatřovat výzvu k tomu, aby se nebáli otevřít to, co je uzavřeno v podvědomí, možná v tomto uvidí příležitost k uvědomění si toho, co zapadlo, otevřít skryté rány a pod. Toto pojetí není mimo, neb Jesod je sférou první, na cestě dál.

Z pohledu magického v této kartě vidím iniciaci, neb adept se dostal do sféry Jesod. Ono dostat některé nevědomé věci na vědomí, uvědomit si je, k tomu vede i řada magických cvičení. Adept ať chce nebo nechce, ono magické jej donutí srovnat staré účty, takto magie funguje. V kontextu této karty se nedá mluvit o hlubině, protože Jesod je pouze první ze sfér.

Samotný Crowley zdůrazňuje aspekt rovnováhy v této kartě. Předložka "v" je použita záměrně, neb u člověka, který má talent k magii lze očekávat, že při práci s kartou se skutečně ve svých vizích či snech se nachází v ní. Nakonec jde o praktiku této sféry hodnou. On Jesod je místem, kde se potkávají iluze s pravdivým. Lze vidět sebe jinak, nějakého svého průvodce, lze vidět to, co je reálně někde jinde... Jenomže akce, ta musí jít za pravdivým, bez ohledu kolika klamnými vrstvami je to, co vidíme, obestřeno. Tito Střelci nemíří do nejistého, znají cíl, jen nechat je v klidu, neb šíp s klidem je potřeba vystřelit. "Změna je stabilita" - říká Crowley a naznačuje odpověď v pohybu elementárních částic.

Karta rozhodně není nehybná, tazatel se má na co těšit, bude kolem něj živo, on sám bude mít spoustu realizovaných nápadů. V daném kontextu lze očekávat spíše konstruktivní jednání. Jen dát pozor, by člověk nejednal v zajetí bludu. Ovšem i mylná motivace může vést k dobrému výsledku. Jen si to neplést a osobně na motivaci nelpět, neb v Jesod jeden nikdy si není ničím jistý. 

   

18.10.17

Problémy vystupují na světlo Boží

Jako vhozený do kaktusů si člověk připadá poté, co došlo k sebeiniciaci, nastavil si ritualizaci a daří se mu praktikovat.

Nastává další fáze, problémy vystupují na světlo a vše, co má v sobě potencialitu člověku v danou dobu jakýmkoli způsobem cokoli znepříjemnit, se skvěle činí.

Mnoho lidí v této fázi magickou praxi ukončili s tím, že magie je nesmírně nebezpečná věc, neb jejich představa, jak vše bude skvělé, jednoduché a nastoupivší plnění přání bude dál nekomplikovaně pokračovat, vzala z své.

Jistě, magie není bezpečná, život sám není bezpečný. Magie má tu vlastnost, že graduje všechny možné problémy ještě dříve, než by mohly přirozeně vyvstat. Děje se tak jen proto, aby člověk byl nucen postavit se nohami na zem a dát si do pořádku své podmínky na hmotě. Zároveň jde o prevenci svého druhu a adept se tak naučí vhodným způsobem zvládat řešení problémů pomocí magie tak, aby jenom nelepil jednu díru za druhou jenom proto, by se na jejím místě vyskytla díra nová.

Ať se dějí věci sebevíce hrůzné, jejich cílem je jediné, donutit adepta, aby si uspořádal své osobní záležitostí. Protože nejde o to být králem na astrálních pláních, ale umět se postarat o záležitostí reálné. Dokud člověk nezvládá svět kolem sebe a neumí se vypořádat s jeho protivenstvími, nemá co pohledávat ve světech tam za oponou. Ne rezignace, ale nalezení toho správného klíče, jak čelit tomu či onomu. Postupně si člověk toho uvědomí více a nalezne způsob, jak věci uspořádat, by k něčemu třeba ani nedocházelo. 

Co říci závěrem? Není pouze jedna iniciace a potom konec. Jistě, první má své prvenství a také si člověk po čase zvykne na věci jako např., že vidí událost než ještě nastane (zpočátku to je efekt dvojitého vidění, neb ji člověk vidí kousek předtím, než nastane třeba vidí, jak někdo k němu jde vnitřním zrakem a ten člověk skutečně po chvíli klepe na dveře, nebo na zemi rozsypanou mouku a ona fakt někomu upadne); slyší věci, které ostatní neslyší, jen později se zjistí, že ta haluz popisuje objektivní událost, která nastala jinde; vidí entity  třeba později s o nich přečte, že je viděl i někdo jiný, nebo jsou nějak někde zaznamenány; ví, co dělá někdo, na kom mu hodně záleží; při rozhodování běžné pragmatické věci mu vnitřní hlásek do toho mluví a zpravidla až poté se člověk doví, že jeho informace byli validní; má pocit, který jej zdánlivě vyprovokuje k nelogickému činu, ovšem ten později dává smysl; čehokoli elektrického se dotkne, létají jiskry a plamínky, o nichž vám budou elektrikáři tvrdit, že jde o haluz, dokud jím to neukážete (klid, budou si myslet, že haluzí s vámi, neuvěří tomu, co viděli)...................................
a podobně zvláštní věcí, které většina populace považuje za podivné, mrazící, strach vzbuzující.
Zvyknete si, že jde o věci normální, které třeba běžně lidé nezažívají, ale zase nejde o raritu, protože až poznáte více praktikujících, zjistíte, že nejste sami. Jde jenom o to to ustát a neskončit v péči psychiatra.
Jistě, vždy je možné z tohoto vypadnout, ukecat sám sebe, že to byly vše jenom přeludy, že se nic nedělo a podívat se na různé imitátory a podvodníky.  Po čase si člověk odvykne myslet magicky a může se zaměřit na jiné věci, které si třeba před tím sám z bůhvíjakého důvodu odpíral.
V opačném případě se člověk ocitá v systému, v němž sbírá nové zkušenosti a poznatky, prochází jakoby dalšími a dalšími dveřmi a různými iniciacemi. A co je krásné, přitom se může věnovat i jakékoli jiné činnosti, která udělá jeho život lepším, či jej alespoň na čas obohatí. 

16.10.17

10 mečů - ZKÁZAZatímco esoterici mluví o negativních energiích, strachu z destrukce, nahromadění zlosti, tak Crowley rovnou spatřuje v kartě jako jediné východisko nový začátek. Prostě vše, co bylo uděláno vyšlo vniveč. Karta je poučením, jak rozhodně ne.
Mám i osobní zkušenost, že tato karta často vychází, pokud se člověk ptá na mrtvého člověka. Nicméně chtěla bych varovat před tím, brát tuto kartu jako fyzickou smrt. Podobný přístup pouze rozmazává ony negativní energie, o nichž mluví esoterici. Ono jejich pozorování nejsou úplně marná, ovšem samotný autor přece jenom ví, jak kartu vykládat.

Nebudeme si namlouvat, že u vytažení této karty je situace dobrá. Ani náhodou, budiž nám ale útěchou, že spěje ke konci. A jak rychle, to záleží jenom na nás. Snaha o to, aby se něco zachránilo, ne že by to nemuselo jít, lidská vůle nemá hranic, a již vůbec ne, pokud jde o destrukci vlastního ega. Jen pomstychtivě čeká, zda tělo půjde s egem, anebo dá konečně na ni a posbírá se.

Ale k symbolice. Slunce ve Váhách stojí oproti Luně v Blížencích. K dané symbolice není potřeba přistupovat jako k horoskopu. Tyto dva meče spolu s ostatními rozbíjejí a likvidují meč se srdcem, což dramatičnost situace podtrhuje. Kdo chce, ať pateticky přemítá nad zlomeným srdcem. Nicméně podobný přístup je pouze projekci sebelítosti, kterou ego tolik rádo.

Nesmíme zapomenout, že se nacházíme ve sféře Malkuth, tedy ve sféře ryze hmotné. Popravdě tato sféra pokazí kde co. Ledacos, co se vyvíjí ideálně, se zvrtne. V této sféře je rozhodný akt, čin, kterým mág ukazuje ne světu, tomu je to popravdě ukradeno, ale sobě, co skutečně svede. Bez výmluv na okolností, jiné osoby, prostě do Malkuth jsme všichni spadli sami za sebe.